การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบางปะกง

 

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

นายนิกิจ  น้อยจินดา

หัวหน้าแผนก

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ ( Job Description )

 1. รับแจ้งปัญหาเสาเอียง , ต้นไม้พาดสายไฟฟ้า
 2. พบปัญหาไฟตก , ไฟดับบ่อย
 3. พบอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด

ห้องเวรแก้ไฟฟ้าขัดข้อง
(โทร.038-532064 , 038-834059)

 1. รับแจ้งไฟฟ้าขัข้อง , ส่งทีมงานแก้ไฟฟ้าขัดข้อง
 2. ซักถามเกี่ยวกับสาเหตุไฟฟ้าขัดข้อง
 3. ติดต่อประสานงานปลด - สับสวิตช์ , ดรอปเอาท์ฟิวส์
 4. รับแจ้งเหตุรถยนต์ชนเสาไฟฟ้า
 5. รับแจ้งเ้หตุโจรกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้า
 6. รับแจ้งเหตุพบไฟไหม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า

 

 

 

แผนกก่อสร้าง

นายพิภพ อภิวังโสกุล

หัวหน้าแผนก

หน้าที่ความรับผิดชอบ ( Job Description )

 1. งานสำรวจ ออกแบบ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
 2. งานก่อสร้างระบบจำหน่าย
 3. งานยานพาหนะและเครื่องมือกล
 4. งานความปลอดภัยและชีวอนามัย
 5. งานหม้อแปลงและคาปาซิเตอร์
 6. งานโยธาและซ่อมแซมสถานที่ งานสำรวจ ออกแบบ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
 7. จัดทำแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า
 8. สำรวจ ออกแบบ ประมาณการค่าใช้จ่าย งานก่อสร้างขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
 9. รวบรวมความต้องการพัสดุใช้งานแบะจัดทำแผนความต้องการโดยรวมงานก่อสร้างจำหน่าย
 10. ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตงานงบลงทุนประจำปีงบโครงการต่างๆ รวบรวมทั้งงานงบผู้ใช้ไฟที่ต้องการให้กฟภ. ดำเนินการให้ กำหนดหมายเลขงาน งานโครงการต่างๆ
 11. ขออนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยงานเกี่ยวข้องงานยานพาหนะและเครื่องมือกล
 12. ควบคุมดูแลบำรุงรักษา ยานพาหนะและเครื่องมือกล
 13. วิเคราะห์อัตราความสิ้นเปลืองนำมันเชื้อเพลิง หล่อลื่นและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษายานพาหนะและเครื่องมือกล

 

 

 

แผนกบริการลูกค้า

นายอนุพงษ์  จริยาจิรวัฒนา

หัวหน้าแผนก

 หน้าที่ความรับผิดชอบ ( Job Description )
 

โทร.038-532983

 1. ขอใช้ไฟใหม่ , ขอใช้ไฟประเภทชั่วคราว
 2. โอนเปลี่ยนชื่อ , เปลี่ยนแปลงประวัติข้อมูลของผู้ใช้ไฟ
 3. ขอขยายเขตระบบไฟฟ้า
 4. ขอเพิ่มขนาดการใช้ไฟฟ้า , เพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า
 5. ขอยกเลิกการใช้ไฟฟ้า และขอคืนเงินประกันการใช้ไฟ
 6. ขอเปลี่ยนประเภทการใช้ไฟ
 7. ขอเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า

 

 

แผนกมิเตอร์

นาธวัช  ศรีสุข

หัวหน้าแผนก

หน้าที่ความรับผิดชอบ ( Job Description )

โทร.038-532063 ต่อ 3

 1. พบปัญหามิเตอร์ไหม้ชำรุด , มิเตอร์ไม่หมุน
 2. ปัญหาเกี่ยวกับมิเตอร์สำหรับผู้ใช้ไฟที่มีหม้อแปลงเฉพาะราย
 3. ปัญหาเกี่ยวกับมิเตอร์ 3 เฟส , มิเตอร์ไฟฟ้าแรงสูง
 4. ปัญหาเกี่ยวกับมิเตอร์ AMR (Autometic Meter Reading) 

 

 

แผนกวิศวกรรมและการตลาด

นายชิษณุธร  พันธวารี

หัวหน้าแผนก

หน้าที่ความรับผิดชอบ ( Job Description )

โทร.038-834061

 1. ถาม - ตอบปัญหาข้อสงสัยผู้ใช้ไฟกลุ่มอุตสาหกรรม
 2. บริการข้อมูลต่างๆให้ผู้ใช้ไฟกลุ่มอุตสาหกรรม
 3. ขอใช้บริการเสริมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

 

แผนกบัญชีและประมวลผล

นางจิรัชยา  สิงห์มนัส

หัวหน้าแผนก

หน้าที่ความรับผิดชอบ ( Job Description )

 1. งานด้านจดหน่วย ตรวจสอบหน่วย และพิมพ์บิล
 2. งานด้านจัดทำสรุปรายงานทางบัญชี
 3. งานจัดทำบัญชีเงินสด
 4. งานด้านตรวจสอบใบสำคัญ และจัดทำใบสำคัญจ่าย
 5. งานด้านบริหารงบประมาณและการเงิน
 6. งานศูนย์รวมข้อมูลและระบบเครือข่าย
 7. งานด้านจดหน่วย ตรวจสอบหน่วย และพิมพ์บิล
 8. ควบคุม กำกับดูแล การจัดทำแผนการจดหน่วย และดำเนินการ
 9. ติดตาม ดูแลประวัติ จำนวนผู้ใช้ไฟ ให้เป็นปัจจุบัน
 10. ควบคุมกำกับดูแล การตรวจสอบหน่วยการใช้ไฟฟ้า
 11. ติดตาม เร่งรัดการแก้ไข ปรับปรุง เรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า ในกรณีการใช้ไฟฟ้าผิดปกติ
 12. รวบรวมสถิต ข้อมูล ในกรณีการใช้ไฟฟ้าผิดปกติ และสรุปรายงานผล
 13. งานด้านจัดทำสรุปรายงานทางบัญชี
 14. สรุปรายงานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และประเมินผลทางการเงิน
 15. งานจัดทำบัญชีเงินสด
 16. สรุปรายงานทางของสถานะการเงิน
 17. งานด้านตรวจสอบใบสำคัญ และจัดทำใบสำคัญจ่าย
 18. ตรวจสอบใบสำคัญในการจ่ายเงินเพื่อขออนุมัติ
 19. งานด้านบริหารงบประมาณและการเงิน
 20. ควบคุม ดูแลการจัดทำแผน และงบประมาณประจำปี
 21. ควบคุม ตรวจสอบ ติดตามค่าใช้จ่ายทุกประเภท
 22. ตรวจสอบการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมาย
 23. ตรวจสอบ ติดตามการอ่านหน่วยมิเตอร์จุดแบ่งแดน
 24. งานศูนย์รวมข้อมูลและระบบเครือข่าย
 25. ควบคุม ดูแลศูนย์รวมข้อมูลและระบบเครือข่าย

 

 

แผนกบริหารงานทั่วไป

นายกรกิจ งามทิพยพันธุ์

หัวหน้าแผนก

หน้าที่ความรับผิดชอบ ( Job Description )

 1. ดำเนินการด้านบุคคล
 2. ดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายสิทธิสวัสดิการ
 3. รับผิดชอบด้านธุรการและงานสารบรรณ
 4. ดูแลรักษาความปลอดภัยของสำนักงานและทรัพย์สิน
 5. ประสานงานและติดตามผลอรรถคดีต่างๆ
 6. ดำเนินการตั้งตัวแทนต่างๆ
 7. ดูแลรักษาความสะอาดสำนักงาน
 8. ดำเนินการด้านบุคคล
 9. ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงาน
 10. ปรับปรุง แก้ไข ประวัติส่วนบุคคล
 11. ติดตาม ดูแล การปรับเปลี่ยนหน้าที่
 12. ดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายสิทธิสวัสดิการ
 13. วิเคราะห์และติดตาม ดูแล สวัสดิการต่างๆ
 14. จัดทำบัญชีเงินเดือน
 15. วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค
 16. รับผิดชอบด้านธุรการและงานสารบรรณ
 17. งานธุรการและสารบรรณ

 

 

แผนกคลังพัสดุบริการ

นายวิชัย ลิ้มรทีพงษ์

หัวหน้าแผนก

หน้าที่ความรับผิดชอบ ( Job Description )
 1. งานจัดการคลังพัสดุ
 2. งานจัดซื้อ จัดจ้าง
 
Online:  3
Visits:  5,711,954
Today:  179
PageView/Month:  19,228